Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés

Bari András e.v. (székhely: 8230 Balatonfüred Déryné utca 31.; nyilvántartási szám: 51166799; adószám: 68063083-1-39) (a továbbiakban: Üzemeltető vagy Szolgáltató) a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) dokumentum által leírja a https://domarain.com weboldalon és hozzá kapcsolódó weboldalakon (a továbbiakban: Weboldal vagy Weboldalak) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások általános szabályait, valamint a Felhasználók és Látogatók jogait és kötelezettségeit. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a fentebb említett Weboldalon keresztül történik.

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek visszavonásig, vagy egy frissítés hatályba lépéséig marad hatályban. Frissítés esetén a Weboldal kezdőoldalán egy figyelemfelhívó cikkben közöljük a változásokat.

A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációjával egyben nyilatkozik az ÁSZF teljes terjedelmében való elfogadásáról, erre tekintettel kérjük a Felhasználókat szíveskedjenek a jelen feltételeket - az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal együtt - figyelmesen átolvasni és értelmezni.

2. Alapfogalmak

Elsődleges domain: Az a webcím, ahol a szolgáltatás elérhető.

Másodlagos domain: Az a webcím ami az elsődleges domainre mutat.

Tárhely szolgáltató: Az adatok tárolásáért és kiszolgálásáért felelős szervezet.

E-mail szolgáltató: Az e-mailek fogadásáért, tárolásáért, küldésért és kezeléséért felelős szervezet.

Látogató: Felhasználói Fiókkal nem rendelkező természetes személy vagy szervezet.

Felhasználó: minden olyan természetes személy vagy szervezet, aki aktív Felhasználói Fiókkal rendelkezik.

Üzemeltető: Bari András e.v. (székhely: 8230 Balatonfüred Déryné utca 31.; nyilvántartási szám: 51166799; adószám: 68063083-1-39; számlaszám: 10701355-65779631-51100005 (CIB)), mint a Szolgáltatás létrehozója, tulajdonosa és fenntartója.

Felek: A Látogató, a Felhasználó és az Üzemeltető együttesen.

Felhasználói Fiók: a Látogató a Weboldalon történő regisztrációját követően létrehozott, jelszóval védett egyedi és személyes hozzáférés, amely elengedhetetlen a Szolgáltatás egyes részeinek használatához.

Felhasználói Tartalom: minden olyan adat vagy fájl, melyet a Felhasználó a Szolgáltatás használata során az Üzemeltető számítógépes rendszerében elhelyez vagy megváltoztat.

Weboldalak: A domrain.com és a hozzá tartozó internetes oldalak.

Szolgáltatás: A Weboldalak szolgáltatásai.

Tulajdonos: Az a Felhasználó aki a domain delegált domain-használójaként van nyilvántartva az adott domain végződés hivatalos központi nyilvántartásában.

Eladó: Az a Felhasználó aki domain név használati jog eladását valósítja meg.

Vevő: Az a Felhasználó vagy Látogató aki domain név használati jog vételét valósítja meg.

Hirdetés: A Felhasználó által az Üzemeltető felé közzétett Felhasználói Tartalom.

Szjt.: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

Btk.: A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény.

Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

3. Az Üzemeltető adatai

Név: Bari András e.v. (a továbbiakban: Üzemeltető vagy Szolgáltató)

Székhely: 8230 Balatonfüred Déryné utca 31.

Levelezési cím: 8230 Balatonfüred Déryné utca 31.

Nyilvántartási szám: 51166799

Adószám: 68063083-1-39

Közösségi adószám: HU68063083

Számlaszám: 10701355-65779631-51100005 (CIB)

Telefonszám: +36203200740

E-mail cím: info@domrain.com

4. A Weboldal adatai

Elsődleges domain: domrain.com

Másodlagos domainek: domrain.net, domrain.eu, domrain.hu

Tárhely szolgáltató: HostingBazis Bt. (székhely: 4642 Tornyospálca, Mándoki út 40.; cégjegyzékszám: 15-06-095459; adószám: 26305082-2-15; ügyvezető: Kovács Norbert; webcím: https://hostingbazis.hu/)

E-mail szolgáltató: Zoho Mail (webcím: https://zoho.com)

5. Jogi nyilatkozat

A Weboldal fejlesztője és annak adatbázisának előállítója maga az Üzemeltető.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján a weboldal és a hozzá tartozó dokumentáció szerzői jogi védelem alá tartozó alkotásnak minősül. Az adatbázis (Szjt. 60/A. §) előállítójának hozzájárulása szükséges az adatbázis tartalmának egészének vagy jelentős részének kimásolásolásához (Szjt. 84/A. § (1) bekezdés a) pontja) vagy újrahasznosításához (Szjt. 84/A. § (1) bekezdés b) pontja).

Az Üzemeltető a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését követelheti.

Az Üzemeltető a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az Szjt. rendelkezései alapján él azon jogával, hogy minden szerzői jog sérelmével járó jogellenes magatartással szemben jogi úton fellépjen.

6. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden Szolgáltatásra, melyet az Üzemeltető Magyarország területén nyújt. Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon sikeresen regisztrál egy Felhasználói Fiókot, amivel egy időben nyilatkozik is arról, hogy a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglaltakat elolvasta, megértette és elfogadta.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve regisztráció esetén a regisztráció során a Weboldalon tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et, az annak részét képező Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

7. Felhasználási feltételek

A Felhasználó a Felhasználói Fiók regisztrálásával és használatával elismeri, hogy az ÁSZF-et és az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot megismerte, megértette és vállalja, hogy azt betartja.

Az Üzemeltető a Szolgáltatást kizárólag 18. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek részére nyújtja. A regisztrációval a Látogató elismeri, hogy 18. életévét betöltötte és teljes cselekvőképességgel rendelkezik.

Amennyiben a Felhasználó megsérti az ÁSZF-et, úgy az Üzemeltető a Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételét korlátozhatja.

Az Üzemeltető fenntartja azon jogát, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan megváltoztathassa, melyről a Felhasználót a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címen keresztül értesítse.

A Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et ráutaló magatartással, a Felhasználói Fiók további használatával is elfogadja.

Amennyiben a Felhasználó a módosított ÁSZF mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Szolgáltatást, a jogviszonyát jogosult megszüntetni.

Ha a Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et nem fogadja el, akkor a Szolgáltatás használatát egyoldalúan befejezi azzal, hogy a Felhasználói Fiókjába nem lép be és újat sem készít.

Egy Felhasználó (az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül) egy Felhasználói Fiókkal rendelkezhet, melyet más részére nem engedhet át.

Az Üzemeltető hirdetési helyet biztosít a Felhasználók részére termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére, illetve a hirdetéshez és hirdetések böngészéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon.

A Szolgáltatás igénybevétele alapvetően térítésmentes, a díjköteles szolgáltatások külön jelzéssel vannak ellátva.

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak az Üzemeltető által történő visszaigazolásával a Felek között a Weboldal felhasználására és a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogviszony ráutaló magatartással jön létre.

A Felhasználói Tartalmáért a Felhasználó teljes körűen felel.

A Felhasználó lemond szerzői jogainak vagyoni részéről a Felhasználói Tartalommal kapcsolatban, tehát anyagi igényt nem támaszt az Üzemeltető felé, valamint az Üzemeltetőnek korlátlan (terjesztés, többszörözés, közvetítés, átdolgozás, nyilvános előadás) felhasználási jogot ad.

A Felhasználói Tartalom meghatározott nyelve a magyar, ettől eltérni csak indokolt esetben lehet.

A Felhasználó az Üzemeltetővel szemben anyagi követelést nem támaszthat. Különösen nem a Szolgáltatásban fellelhető információk megbízhatóságáért, aktualitásáért; a Szolgáltatás használatából keletkező károkért vagy költségekért (így különösen egy Felhasználó által egy másik Felhasználónak okozott kárért vagy költségért) a Szolgáltatás leállása, hibás működése, elérhetetlensége, megváltozása esetén keletkező kárért. A Felhasználó által a Weboldalon közzétett ill. elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, az Üzemeltető ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal.

A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weboldalra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik.

Amennyiben a Felhasználói Tartalom miatt bármely természetes vagy jogi személy eljárást indít vagy elháríthatatlan anyagi igényt támaszt az Üzemeltető felé, az Üzemeltető az őt terhelő költséget a Felhasználóra tovább háríthatja.

Tilos bármilyen olyan tevékenység vagy megnyilvánulás:

- amely a Weboldal működtetését veszélyezteti,

- amely a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását vagy túlterhelését célozza,

- amely a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek és az azon használt rendszerek feltörését, adatok megváltoztatását, vagy eltulajdonítását eredményezheti

- amely az Üzemeltető, a Weboldal, más Felhasználó vagy kívülálló természetes személy ill. szervezet jó hírnévhez való jogát, gazdasági érdekeit sérti.

Esetleges jogvita esetén a Felek igyekeznek a békés vitarendezésre, egyébként pedig alávetik magukat az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság eljárásának.

A Szolgáltatás igénybevételekor saját természetbeni tartózkodási helyétől függetlenül a Felhasználó vállalja a magyarországi hatályos jogszabályok betartását a Felhasználói Tartalomban.

A Szolgáltatásban megjelenített hirdetéseket és a látogatottság auditálását a Felhasználó nem blokkolhatja, ehhez segítséget nem kérhet és nem adhat a Felhasználói Tartalomban.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást szüneteltesse, módosítsa, átalakítsa a Felhasználók előzetes értesítése nélkül is.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználói Fiókot bármikor, előzetes értesítés nélkül is felfüggessze, korlátozza, Felhasználói Tartalmat eltávolítson vagy a Felhasználót egy bizonyos tevékenység abbahagyására kötelezze a Szolgáltatásban.

Az Üzemeltető a Felhasználó Felhasználói Fiókját a Felhasználó által a Szolgáltatásban regisztrált esetleges további Felhasználói fiókja vagy fiókjai tevékenységéért is korlátozhatja.

Az Üzemeltető a Felhasználó belépési e-mail címére a Szolgáltatással kapcsolatos üzeneteket továbbíthat.

A teljes Felhasználói Tartalom tekintetében az Üzemeltető az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc) pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül. Ezen törvény 7.§ (3) bekezdése szerint az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az Üzemeltető fenntartja azon jogát, hogy Felhasználói Tartalmak láthatóságát Felhasználói fiókba való bejelentkezéshez kösse, illetve lehetővé tegye egyes Felhasználók számára más Felhasználók Felhasználói Tartalmainak elrejtését.

Ezen állapotok létrejöttéről, fennállásáról vagy megszűnéséről a Szolgáltató nem értesíti a Felhasználókat.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, A Felhasználói Fiók regisztrációjának megszűnésével az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött jogviszony megszűnik, a Felhasználó hirdetései a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek.

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket az Üzemeltetőtől független körülmények okoznak.

Panasz benyújtása az Üzemeltető felé a panasz@domrain.com e-mail címen lehetséges.

Kelt: Balatonfüred, 2023 január 8.

 /